کالایاب
کالدونیای جدید کالدونیای جدید
کالدونیای جدید
کالدونیای جدید
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

شاخص‌های اقتصادی کالدونیای جدید + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 06 114 97.97 : 115 ماهیانه
آدرس های IP 0 2017 03 58692 20841 : 59029 سه ماهه IP
افراد شاغل 0 2018 09 92957 45986 : 93172 سه ماهه
افراد بیکار 0 2018 11 2254 983 : 2813 ماهیانه
اطمینان کسب و کار 0 2018 06 88.6 80.8 : 107 سه ماهه نقاط شاخص
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
پول 105.92 2019 07 106 73.98 : 139 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 2011 12 39682 1735 : 41942 سالیانه USD
تورم مواد غذایی 0 2019 06 -4 -5.1 : 6.6 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی 9.90 2011 12 10.1 0.16 : 10.3 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 0 2017 12 0.28 0.08 : 0.28 سالیانه میلیون
حساب جاری 0 2017 12 -86.8 -180 : 26.96 سالیانه میلیارد - XPF
سرعت اینترنت 0 2017 03 5541 158 : 5570 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 06 107 97.75 : 108 ماهیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.51 2019 06 110 98.36 : 110 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 01 17810 1861 : 20950 ماهیانه XPF - میلیون
عرضه پول M1 0 2018 06 358296 55630 : 367046 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون
عرضه پول M3 0 2018 06 643297 157611 : 682493 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 06 480846 79475 : 490014 سه ماهه CFP - فرانک - میلیون
میزان ساخت و ساز 0.80 2018 12 0.5 -6.3 : 9.9 ماهیانه ٪
موازنه تجاری -14750.00 2019 01 -7920 -29322 : 811 ماهیانه XPF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 2017 12 0.6 0.6 : 6.9 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 06 0.4 -0.8 : 1.2 ماهیانه ٪
نرخ مالکیت مسکن 0 2014 12 62 53 : 62 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 11.60 2017 12 14.6 11.6 : 19.2 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 06 0.5 -0.5 : 3.87 ماهیانه ٪
نرخ بهره 0.25 2019 06 0.25 0.25 : 3 روزانه ٪
نرخ بیکاری جوانان 0 2017 12 38.4 35.3 : 38.4 سالیانه ٪
ورود توریست 0 2018 11 11292 5092 : 13899 ماهیانه
واردات 0 2019 01 25730 5796 : 39557 ماهیانه XPF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
پول 105.92 105 106 107 105 108
تولید ناخالص داخلی سرانه 38896.00 41000 41500 41500 41000 41500 USD
تولید ناخالص داخلی 9.90 10 10 10 10 10 USD - میلیارد
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 109.51 112 112 112 110 115 نقاط شاخص
میزان ساخت و ساز 0.80 1 1 1 0.8 1.3 ٪
موازنه تجاری -14750.00 -8195 -8195 -8195 -8193 -8196 XPF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 1.00 3.2 2.1 2.1 3.2 2.1 ٪
نرخ بیکاری 11.60 14.5 14 14 14.5 14 ٪
نرخ بهره 0.25 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 ٪