کالایاب
کومورو کومورو
کومورو
کومورو
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

KMF/USD

0.0023
قیمت روز
0 (0%)
تغییر روزانه
۲۸ مهر ۱۳۹۷
ساعت 18:29:07
0 (0.00%)
تغییر ۳ ماهه
0 (0.00%)
تغییر ۶ ماهه
0 (4.56%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی کومورو

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
GBP/KMF Ask 556.77 557.3401 556.77 557.3401 2.17 0.39% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۹:۴۸
دلار / فرانک کامرون 441.4 440.5 440.5 441.4 0.02 0.00% ۱۳۹۸/۰۳/۰۳ ساعت ۱۸:۱۲
KMF/GBP Ask 0.0018 - 0.0018 0.0018 0.00 5.88% ۱۳۹۸/۰۲/۲۰ ساعت ۵:۲۴
KMF/USD Ask 0.0023 - 0.0023 0.0023 0.00 0.00% ۱۳۹۷/۰۷/۲۸ ساعت ۱۸:۲۹

شاخص‌های اقتصادی کومورو + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 1711 130 : 2878 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 158 152 : 164 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -3.10 2018 12 0.4 -3.8 : 4.6 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 2018 12 28.7 28.7 : 78.1 سالیانه ٪
پول 439.91 2019 05 440 326 : 474 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1413.89 2017 12 1411 1370 : 1600 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 0.65 2017 12 0.62 0.11 : 0.65 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 769.93 2017 12 768 746 : 938 سالیانه USD
جمعیت 0 2017 12 0.8 0.19 : 0.81 سالیانه میلیون
حواله 0 2018 09 3461 20 : 3563 ماهیانه KMF - میلیون
حساب جاری 0 2017 12 -19576 -25222 : -1099 سالیانه KMF - میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 2018 12 -4.2 -30.44 : 3.63 سالیانه ٪
رتبه فساد مالی 0 2018 12 148 123 : 154 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 802 73.94 : 1148 سه ماهه KBps
شاخص فساد مالی 0 2018 12 27 21 : 28 سالیانه امتیاز
صادرات 0 2017 12 13682 2190 : 17267 سالیانه KMF - میلیون
عرضه پول M2 0 2018 12 135786 31764 : 138528 ماهیانه KMF - میلیون
عرضه پول M1 0 2018 12 90367 20082 : 92781 ماهیانه KMF - میلیون
موازنه تجاری -92569.00 2017 12 -83864 -92569 : -16776 سالیانه KMF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2018 12 2.7 -5.4 : 8.53 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.70 2018 12 -1.6 -3.4 : 11.7 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 2018 12 10 10 : 10 سالیانه ٪
نرخ بهره 1.13 2019 04 1.13 1.13 : 8.5 روزانه ٪
نرخ بیکاری 4.30 2017 12 4.3 4.3 : 4.8 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.75 2017 12 1.75 1.75 : 11.42 سالیانه ٪
ورود توریست 0 2017 12 26000 11396 : 29400 سالیانه فرد
واردات 0 2017 12 97546 22241 : 109836 سالیانه KMF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.10 -3.4 -3.4 -3.2 -3.4 -3.2 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 31.20 30 30 32 30 32 ٪
پول 439.91 442 445 448 440 453
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1413.89 1415 1415 1416 1415 1416 USD
تولید ناخالص داخلی 0.65 0.8 0.8 0.9 0.8 0.9 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 769.93 790 790 800 790 800 USD
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.00 -5.7 -5.7 -5.6 -5.7 -5.6 ٪
موازنه تجاری -92569.00 -99511 -100768 -107621 -98255 -107621 KMF - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 2.80 2.8 2.8 2.9 2.8 2.9 ٪
نرخ تورم 1.70 2 2 2.2 2 2.2 ٪
نرخ مالیات بر فروش 10.00 10 10 10 10 10 ٪
نرخ بهره 1.13 1.1 1 1 1.1 1 ٪
نرخ بیکاری 4.30 4.2 4 4 4.2 4 ٪
نرخ بهره سپرده 1.75 1.72 1.62 1.62 1.72 1.62 ٪