شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 109 99.2 : 120 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 145 141 : 162 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 11137 3781 : 17117 سه ماهه IP

استفاده از ظرفیت

0 2019 06 86.9 36 : 99.9 سه ماهه ٪

اندازه اصل تورم

0 2019 09 -1.1 -4.4 : 3.4 ماهیانه نقاط شاخص

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

بودجه دولت

-2.50 2018 12 -2.9 -5.2 : 30.4 سالیانه ٪

پول

580.20 2019 12 587 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی سرانه

777.90 2018 12 764 341 : 778 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

2055.60 2018 12 2019 1274 : 2056 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی

17.20 2018 12 15.34 0.28 : 17.2 سالیانه USD - میلیارد

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 06 3.5 -11.7 : 53.5 سه ماهه ٪

تورم مواد غذایی

-1.90 2019 09 -3.5 -6.9 : 14.55 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 06 -8.4 -26.4 : 40.4 سه ماهه ٪

جمعیت

0 2017 12 17.99 5.26 : 18.54 سالیانه میلیون

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-6.50 2018 12 -6 -15.96 : 0.51 سالیانه ٪

حساب جاری

0 2018 12 -704 -704 : -47.94 سالیانه XOF - میلیارد

رتبه فساد مالی

0 2018 12 122 77 : 127 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 125 115 : 135 سالیانه

سرعت اینترنت

0 2017 03 1030 235 : 1030 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 09 100 94.4 : 118 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 31 27 : 35 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2018 12 6.02 0 : 6.65 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.63 3.21 : 43.69 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.50 2019 09 101 101 : 118 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2019 03 335 69.4 : 522 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

قیمت مصرف کننده اصلی

0 2019 09 102 101 : 116 ماهیانه نقاط شاخص

موازنه تجاری

-243.00 2019 03 -205 -357 : 34.36 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 459 24.2 : 459 سالیانه

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

4.90 2019 06 4.8 -11.36 : 13.62 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ تورم

-2.20 2019 09 -2.1 -10.16 : 12.8 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 -0.7 -9.9 : 2.3 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪

نرخ بیکاری

9.60 2018 12 9.4 3.1 : 11.7 سالیانه ٪

نرخ بهره

4.50 2019 11 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

واردات

0 2019 03 540 116 : 824 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.50 -2 -2 -2 -2.2 -2 ٪
پول 580.20 601 606 610 597 619
تولید ناخالص داخلی سرانه 777.90 798 798 798 775 798 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2055.60 2150 2150 2150 2090 2150 USD
تولید ناخالص داخلی 17.20 18 18 18 17 18 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی -1.90 -3 -4 0.9 -1.3 1.4 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.50 -7 -7 -7 -6.3 -7 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 103 103 103 103 105 نقاط شاخص
موازنه تجاری -243.00 -264 -264 -264 -264 -264 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.90 4.8 4.8 4.9 5 4.9 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم -2.20 1.2 1.4 1.6 -1.8 1.6 ٪
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.5 6 6.5 6 ٪
نرخ بیکاری 9.60 9.7 9.7 9.7 9.5 9.7 ٪
نرخ بهره 4.50 4.5 4.5 4 4.5 4 ٪