کالایاب

شاخص‌های اقتصادی + پیش بینی

  • داده های زنده شاخص
  • پیش بینی شاخص
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 01 108 99.2 : 120 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 143 141 : 162 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 11137 3781 : 17117 سه ماهه IP
استفاده از ظرفیت 0 2018 06 99.9 36 : 99.9 سه ماهه ٪
اندازه اصل تورم 0 2019 01 0.2 -4.4 : 3.4 ماهیانه نقاط شاخص
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -3.30 2017 12 -3.1 -5.2 : 30.4 سالیانه ٪
پول 576.25 2019 03 572 411 : 792 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه 762.20 2017 12 746 341 : 762 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2014.31 2017 12 1971 1272 : 2014 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 15.29 2017 12 14.03 0.28 : 15.29 سالیانه USD - میلیارد
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 09 8.2 -52.8 : 53.5 سه ماهه ٪
تورم مواد غذایی -1.40 2019 01 0.8 -6.9 : 14.55 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0 2018 09 15.6 -26.4 : 40.4 سه ماهه ٪
جمعیت 0 2017 12 17.99 5.26 : 18.54 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 2017 12 -7.1 -15.96 : 0.51 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -602 -662 : -47.94 سالیانه XOF - میلیارد
رتبه فساد مالی 0 2018 12 122 77 : 127 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 121 115 : 135 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 1030 235 : 1030 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 01 95.2 94.4 : 118 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 31 27 : 35 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 5.88 0 : 6.03 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 43.69 3.21 : 43.69 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.80 2019 01 105 103 : 118 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2017 12 355 69.4 : 522 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
قیمت مصرف کننده اصلی 0 2019 01 102 102 : 1021 ماهیانه نقاط شاخص
موازنه تجاری -356.64 2017 12 -351 -357 : 34.36 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 0 2017 12 362 23.5 : 456 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 2018 09 5 -11.36 : 13.62 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 01 -1.3 -9.9 : 2.3 ماهیانه ٪
نرخ تورم -0.10 2019 01 1.7 -10.16 : 12.8 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 7.90 2017 12 7.8 3.1 : 11.7 سالیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 03 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
واردات 0 2017 12 705 116 : 824 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه اول ۳ ماهه دوم ۳ ماهه سوم ۳ ماهه چهارم 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.30 -2.2 -2.2 -2.2 -2.2 -2 ٪
پول 576.25 586 591 596 581 606
تولید ناخالص داخلی سرانه 762.20 775 775 775 775 798 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2014.31 2049 2055 2055 2049 2084 USD
تولید ناخالص داخلی 15.29 17 17 17 17 18 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی -1.40 2.8 2.5 2.7 3.2 2 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.00 -9 -9 -9 -9 -8 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 102.80 107 108 110 104 113 نقاط شاخص
موازنه تجاری -356.64 -273 -246 -264 -277 -264 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 5.10 4.8 4.8 4.8 4.8 5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم -0.10 1.2 1.2 3.8 1.2 2.5 ٪
نرخ بهره سپرده 6.50 6.9 6.9 6.9 6.9 6.9 ٪
نرخ بیکاری 7.90 7.1 7.1 7.1 7.1 6.5 ٪