کالایاب
گینه بیسائو گینه بیسائو
گینه بیسائو
گینه بیسائو
گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو (به پرتغالی: Guinea-Bissau) کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است.

شاخص‌های اقتصادی گینه بیسائو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2018 10 142 83.88 : 149 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 176 172 : 181 سالیانه
استفاده از ظرفیت 0 2018 09 48.2 40.4 : 97.7 سه ماهه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -2.50 2018 12 -2 -9.5 : 3.6 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 2017 12 26.9 18.1 : 210 سالیانه ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596.40 2018 12 1577 1344 : 1954 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 622.10 2017 12 585 460 : 732 سالیانه USD
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 09 8.6 -24.1 : 55.7 سه ماهه ٪
تولید صنعتی 0 2018 09 -4.2 -20.7 : 74.5 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی 1.46 2018 12 1.35 0.08 : 1.46 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 1.86 2017 12 1.82 0.62 : 1.86 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 2017 12 1.2 -52.69 : 2.65 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 10 -68.7 : 12.4 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد
رتبه فساد مالی 0 2018 12 171 147 : 172 سالیانه
شاخص تروریسم 0 2017 12 0.04 0 : 3.36 سالیانه
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 2018 10 117 92.83 : 119 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 17 16 : 25 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 0 2018 10 113 83.68 : 115 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2017 12 164 1.7 : 198 سالیانه CFA - فرانک - میلیون
موازنه تجاری -14.10 2017 12 27.5 -45.9 : 27.5 سالیانه CFA - فرانک - میلیون
مخارج نظامی 0 2015 12 18.9 3 : 22.2 سالیانه
نرخ تورم 2.20 2019 04 2.5 -18.23 : 70.44 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 0 2018 09 5.1 -28.1 : 22.8 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 6.10 2017 12 6.2 6.1 : 10.14 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.38 2018 12 6 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 05 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
واردات 0 2017 12 133 12.4 : 212 سالیانه CFA - فرانک - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -2.50 -3 -3.1 -3.1 -3 -3.1 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 28.10 35 40 40 35 40 ٪
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1596.40 1619 1650 1650 1619 1650 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 622.10 588 588 586 562 586 USD
تولید ناخالص داخلی 1.46 1.45 1.53 1.53 1.45 1.53 USD - میلیارد
جمعیت 1.86 1.9 1.94 1.94 1.94 1.94 میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -9.00 -4 -3.6 -3.6 -4 -3.6 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 117.30 119 119 119 119 121
موازنه تجاری -14.10 -13.37 -13.33 -13.33 -13.43 -13.33 CFA - فرانک - میلیون
نرخ تورم 2.20 1.4 1.2 1.2 1.2 1.6 ٪
نرخ بیکاری 6.10 6 6 6 6 6 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.38 4.44 4.44 4.38 4.44 4.44 ٪