گرانادا گرانادا
گرانادا
گرانادا
گرنادا کشوری جزیره‌ای است در شرق دریای کارائیب.پایتخت آن سینت‌جورجس است.

شاخص‌های اقتصادی گرانادا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
28.4128.3524.1629.16درجه حرارتcelsiusماهیانه
15151015نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
13593.8813167699013594تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
8957.59867629468958تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
1.121.060.071.12تولید ناخالص داخلی1.21.21.2USD - میلیاردسالیانه
1535215387540015957آدرس های IP149251477614891IPسه ماهه
5086.12520713995700سرعت اینترنت520351795195KBpsسه ماهه
14714268147آسانی کسب و کارسالیانه
52464679رتبه فساد مالیسالیانه
52563456شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
1.451.541.457.5نرخ بهره سپرده1.21.21.2%سالیانه