کالایاب
جزایر فارو جزایر فارو
جزایر فارو
جزایر فارو
جزایر فارو یا جزایر فاروئه (به فاروئی: Føroyar، به دانمارکی: Færøerne، به معنی: جزایر گوسفند) نام جزایر هجده‌گانه‌ای است که به عنوان یکی از منطقه‌های خودگردان دانمارک شناخته می‌شود.

شاخص‌های اقتصادی جزایر فارو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
افراد بیکار 0 2018 12 382 333 : 2924 ماهیانه
اطمینان کسب و کار 0 2019 01 13 -36 : 40 سه ماهه نقاط شاخص
ارزش بودجه دولت 0 2017 12 468 -592 : 1189 سالیانه DKK - میلیون
بودجه دولت 5.00 2017 12 2.6 -4.9 : 12.6 سالیانه ٪
تورم مواد غذایی 0 2019 03 0.1 -1.6 : 8.7 سه ماهه ٪
جمعیت 0.05 2018 12 0.05 0.04 : 0.05 سالیانه میلیون
درآمدهای دولت 0 2017 12 9066 4794 : 9859 سالیانه DKK - میلیون
شاخص خوشبینی اقتصادی 0 2019 01 25 -29 : 47 سه ماهه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 0 2019 03 120 99.3 : 194 سه ماهه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 01 779367 117047 : 940513 ماهیانه DKK Thousand
ضریب اطمینان مصرف کننده 0 2019 01 10 -29 : 13 سه ماهه نقاط شاخص
موازنه تجاری 0 2019 01 141052 -699736 : 366617 ماهیانه DKK Thousand
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.20 2017 12 48.3 47.2 : 60 سالیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 0.3 -1.3 : 2.2 سه ماهه ٪
نرخ بیکاری 0 2018 12 1.3 1.2 : 14.3 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 03 1.6 -3.1 : 7.9 سه ماهه ٪
واردات 0 2019 01 638315 94549 : 1094857 ماهیانه DKK Thousand
هزینه های مالی 0 2017 12 8598 3948 : 8911 سالیانه DKK - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
جمعیت 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 میلیون
مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی 47.20 45.8 44.6 44.6 45.8 44.6 ٪