کالایاب
ساحل عاج ساحل عاج
ساحل عاج
ساحل عاج
ساحل عاج (فرانسه Côte d'Ivoire) با نام رسمی جمهوری ساحل عاج کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن یاموسوکرو است؛ که البته قبلاً پایتخت آن شهر آبیجان بوده‌است. جمعیت این کشور حدود ۲۴ میلیون نفر است که حدود ۴۲ درصد از آن از قوم آکان و بقیه از چندین قوم دیگر هستند. ۳۹ درصد از مردم این کشور مسلمان و ۳۳ درصد مسیحی هستند. زبان رسمی ساحل عاج فرانسوی و واحد پول رایج آن فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. همسایگان این کشور عبارت‌اند از غنا در شرق، گینه و لیبریا در غرب، مالی و بورکینا فاسو در شمال و از جنوب به اقیانوس متصل است. ساحل عاج در ۴۴–۱۸٣۳ تحت‌الحمایه فرانسه شد و پس از آن در سال ۱۸۹۳ به صورت مستعمره فرانسه درآمد. ساحل عاج در سال ۱۹۶۰ به رهبری فلیکس اوفویت-بوانی به استقلال رسید، وی تا سال١٩٩۶بر این کشور حکومت کرد.

شاخص های بورس ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
BRVM 10 152.68 - 152.68 152.68 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲
BRVM Composite 157.08 - 157.08 157.08 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۰:۰۲

بازار سهام ساحل عاج

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
Societe Nationale des Telecom 16690 - 16690 16690 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Societe Generale de Banques 9300 - 9300 9300 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Bollore Africa Logistics 1355 - 1355 1355 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Societe de Limonaderie 32250 - 32250 32250 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳
Total Cote d’Ivoire 1460 - 1460 1460 0.00 0.00% ۱۳۹۸/۰۴/۲۹ ساعت ۱۴:۰۳

شاخص‌های اقتصادی ساحل عاج + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 06 103 102 : 120 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 139 122 : 170 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 402272 15969 : 492392 سه ماهه IP
افراد بیکار 0 2013 12 216158 169125 : 426225 سالیانه
افراد شاغل 0 2013 12 7787952 6288163 : 7787952 سالیانه
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استفاده از ظرفیت 0 2018 09 73.9 50.8 : 78.6 سه ماهه ٪
بودجه دولت -3.80 2018 12 -4.2 -4.2 : 2.4 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 2017 12 23.1 22.9 : 84.2 سالیانه ٪
پول 581.25 2019 07 579 411 : 792 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733.00 2018 12 3565 2496 : 3733 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.50 2017 12 1553 1139 : 2392 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 03 49 2.9 : 66.3 ماهیانه BBL/D/1K
تولید صنعتی 14.50 2019 04 4.3 -11.8 : 110 ماهیانه ٪
تورم مواد غذایی 2.10 2019 05 0.6 -5.2 : 9 ماهیانه ٪
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 09 5.3 -15.8 : 43.5 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی 43.01 2018 12 38.05 0.55 : 43.01 سالیانه USD - میلیارد
جمعیت 0 2017 12 23.7 3.47 : 23.8 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 2017 12 -2 -17.95 : 7 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -246 -995 : 1256 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد
رتبه فساد مالی 0 2018 12 103 59 : 154 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 99 99 : 131 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 3184 276 : 3184 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 06 99.1 55.44 : 110 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 36 19 : 36 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 3.7 2.05 : 4.3 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 3.93 3.34 : 47.57 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 0 2019 06 104 97.7 : 107 ماهیانه نقاط شاخص
عرضه پول M2 0 2019 04 9686004 1495582 : 9929814 ماهیانه XOF - میلیون
عرضه پول M0 0 2019 04 3224213 138062 : 3321350 ماهیانه XOF - میلیون
موازنه تجاری 246.30 2019 03 174 -1058 : 2029 ماهیانه CFA - فرانک - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 502 61 : 613 سالیانه
نرخ تورم 0 2019 06 0.4 -1.4 : 1.1 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 2018 09 7.6 -10.96 : 17.61 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 2018 12 25 25 : 38 سالیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 2018 12 60 60 : 60 سالیانه ٪
نرخ تورم 1.20 2019 05 0.7 -3.84 : 9.63 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 2.60 2017 12 2.6 2.6 : 6.7 سالیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 05 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 2019 12 18.45 10.55 : 18.45 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 2019 12 6.3 3.2 : 6.3 سالیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.38 2018 12 6 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.75 2019 12 24.75 13.75 : 24.75 سالیانه ٪
هزینه های مصرف کننده 0 2016 12 10765102550 2532371939 : 11759100000 سالیانه CFA هزار
هزینه های دولت 2264800000.00 2016 12 2100778895 691066325 : 2264800000 سالیانه CFA هزار
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -3.80 -2.9 -2.7 -2.7 -2.9 -2.7 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.50 28 25 25 28 25 ٪
پول 581.25 580 585 589 576 597
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 3733.00 3920 4015 4015 3920 4015 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 1692.50 1691 1691 1700 1566 1700 USD
تولید صنعتی 14.50 4.45 4.41 4.41 4.52 4.9 ٪
تورم مواد غذایی 2.10 2.3 2.3 2.2 2 2.4 ٪
تولید ناخالص داخلی 43.01 44.8 45.5 45.5 44.8 45.5 USD - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -4.10 -4 -3.2 -3.2 -4 -3.2 ٪
موازنه تجاری 246.30 -4.72 -4.72 -4.72 -4.73 -4.7 CFA - فرانک - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.20 7.3 6.8 6.5 6.7 7 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ مالیات شرکت 25.00 25 25 25 25 25 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 60.00 60 60 60 60 60 ٪
نرخ تورم 1.20 1.2 0.7 1.4 -0.3 1.8 ٪
نرخ بیکاری 2.60 2.6 2.5 2.5 2.6 2.5 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 18.45 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 6.30 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.38 4.44 4.44 4.38 4.44 4.44 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 ٪
نرخ تامین اجتماعی 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 24.75 ٪
هزینه های دولت 2264800000.00 2430130400 2421071200 2418806400 2416541600 2597809398 CFA هزار