کالایاب
کنگو برازویل کنگو برازویل
کنگو برازویل
کنگو برازویل
جمهوری کُنگو که به نام کنگو برازاویل (به فرانسوی: République du Congo) نیز شناخته می‌شود کشوری است در مرکز آفریقا. پایتخت آن برازاویل است. این کشور به کنگوی برازاویل شهرت دارد، که برای تمایز با کشور همسایه بزرگ‌تر هم‌نام آن جمهوری دموکراتیک کنگو استفاده می‌شود. جمعیت این کشور حدود ۴ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پول این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای میانه (فرانک سی‌اف‌آ) است. کنگو برازاویل در آفریقای مرکزی واقع شده و با گابن، کامرون، جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری دموکراتیک کنگو و برون‌بوم کابیندا که متعلق به آنگولا است هم‌مرز است.

شاخص‌های اقتصادی کنگو برازویل + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 28620 797 : 33923 سه ماهه IP
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
ارزش بودجه دولت 0 2019 03 18832 -192333 : 260832 ماهیانه CDF - میلیون
بودجه دولت -4.80 2018 12 -12.5 -19.65 : 26.1 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 2017 12 115 22.2 : 204 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2017 12 4542 4542 : 12468 سالیانه USD - میلیون
پول 1640.88 2019 07 1640 505 : 1643 روزانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 2018 12 808 545 : 1387 سالیانه USD
تولید نفت خام 0 2019 03 15 15 : 30 ماهیانه BBL/D/1K
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 2017 12 408 276 : 1134 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 47.23 2017 12 34.99 2.88 : 37.92 سالیانه USD - میلیارد
تولید صنعتی 0 2016 12 1.5 -27.9 : 8.9 سالیانه ٪
تورم مواد غذایی 8.40 2018 12 9.8 -24.25 : 102 ماهیانه ٪
جمعیت 0 2017 12 78.74 15.25 : 81.34 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 2017 12 -5.7 -17 : 5.1 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2017 12 -1334 -2922 : 0.9 سالیانه USD - میلیون
درآمدهای دولت 0 2019 03 441722 87124 : 893330 ماهیانه CDF - میلیون
ذخایر ارزی 0 2019 02 3603 2441 : 4598 ماهیانه USD - میلیون
رتبه رقابتی 0 2018 12 127 127 : 135
سرعت اینترنت 0 2017 03 2689 155 : 3463 سه ماهه KBps
شاخص رقابتی 0 2018 12 40.88 38.24 : 40.88
شاخص تروریسم 0 2017 12 6.97 4.18 : 7.11 سالیانه
صادرات 11548.20 2017 12 11886 880 : 12321 سالیانه USD - میلیون
عرضه پول M1 0 2019 05 2714453 805418 : 2714461 ماهیانه CDF - میلیون
عرضه پول M2 0 2019 05 10932699 605562 : 10945506 ماهیانه CDF - میلیون
موازنه تجاری 208.20 2017 12 -263 -578 : 891 سالیانه USD - میلیون
مخارج نظامی 0 2018 12 295 19 : 456 سالیانه
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 2018 12 3.7 -26.1 : 9.7 سالیانه ٪
نرخ مالیات بر فروش 16.00 2018 12 16 13 : 16 سالیانه ٪
نرخ تورم 4.95 2019 05 6.41 1.35 : 511 ماهیانه ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 2018 12 30 30 : 30 سالیانه ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 2018 12 35 35 : 40 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 46.10 2013 12 49.1 45.4 : 66.9 سالیانه ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 2019 12 5 5 : 9 سالیانه ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 2019 12 3.5 3.5 : 3.5 سالیانه ٪
نرخ بهره 9.00 2019 05 9 2 : 70 روزانه ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.50 2019 12 8.5 8.5 : 12.5 سالیانه ٪
واردات 11340.00 2017 12 12149 773 : 12706 سالیانه USD - میلیون
هزینه های مالی 0 2019 03 422891 85918 : 820126 ماهیانه CDF - میلیون
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.80 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 -1.6 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 117.70 80 77 77 80 77 ٪
پول 1640.88 1655 1665 1674 1646 1693
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 827.14 837 837 854 711 854 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 418.70 424 424 432 371 432 USD
تولید ناخالص داخلی 47.23 45 49 49 45 49 USD - میلیارد
تورم مواد غذایی 8.40 4 4.2 4.4 6 7 ٪
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -2.50 -10 -8 -8 -10 -8 ٪
صادرات 11548.20 11000 12500 12500 10325 12500 USD - میلیون
موازنه تجاری 208.20 500 -500 -500 965 -500 USD - میلیون
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 4.10 5.6 5.5 5 5.6 5.5 ٪
نرخ مالیات بر فروش 16.00 16 16 16 16 16 ٪
نرخ تورم 4.95 6.8 6.6 6.5 6.9 7 ٪
نرخ مالیات درآمد شخصی 30.00 30 30 30 30 30 ٪
نرخ مالیات شرکت 35.00 35 35 35 35 35 ٪
نرخ بیکاری 46.10 38 36 36 38 36 ٪
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 5.00 5 5 5 5 5 ٪
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3.50 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 ٪
نرخ بهره 9.00 13 13 15 13 15 ٪
نرخ تامین اجتماعی 8.50 8.5 8.5 8.5 8.5 8.5 ٪
واردات 11340.00 10500 13000 13000 9656 13000 USD - میلیون