کالایاب
بنین بنین
بنین
بنین
بنین با نام رسمی جمهوری بنین (به فرانسوی: République du Bénin) کشوری است واقع در غرب آفریقا. نام پیشین این کشور داهومی بوده‌است. پایتخت آن پورتو نووو است اما مرکز سیاسی کشور در «کوتونو» قرار گرفته‌است که در عین حال بزرگ‌ترین شهر و مرکز اقتصادی کشور نیز هست. جمعیت این کشور ۱۰ میلیون ۳۰۰ هزار نفر و زبان رسمی آن فرانسوی است. واحد پولی رایج در این کشور فرانک سی‌اف‌ای آفریقای غربی است. بنین در تاریخ اوت ۱۹۶۰ میلادی از فرانسه مستقل شده‌است. حدود ۴۰ درصد از مردم این کشور از قوم فون و بقیه از تعداد زیادی اقوام دیگر هستند.

شاخص‌های اقتصادی بنین + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2018 12 99.4 99.4 : 119 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 151 151 : 175 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 5652 1243 : 6405 سه ماهه IP
استفاده از ظرفیت 0 2019 03 57.5 46.9 : 78.3 سه ماهه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
بودجه دولت -4.70 2018 12 -5.9 -6.5 : 0.2 سالیانه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 2017 12 22.4 10.5 : 58.2 سالیانه ٪
پول 581.25 2019 07 579 411 : 792 روزانه
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.00 2017 12 13.4 -9 : 15 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4323.80 2017 12 4095 490 : 4324 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900.20 2017 12 868 180 : 900 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151.50 2018 12 2069 1463 : 2152 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 943.50 2017 12 860 63.2 : 944 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 896.30 2017 12 837 504 : 860 سالیانه USD
تولید صنعتی 0 2019 03 12.4 -29.2 : 48.8 سه ماهه ٪
تورم مواد غذایی 1.10 2018 12 -0.7 -6.7 : 14.86 ماهیانه ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593.00 2017 12 1514 171 : 1593 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 10.36 2018 12 9.25 0.23 : 10.36 سالیانه USD - میلیارد
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2018 09 7 -32.4 : 47.9 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314.00 2017 12 316 45.9 : 316 سالیانه XOF - میلیارد
جمعیت 0 2017 12 11.19 2.43 : 11.5 سالیانه میلیون
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.00 2017 12 -9.6 -29.75 : 0.66 سالیانه ٪
حساب جاری 0 2016 12 -745 -885 : 10.55 سالیانه USD - میلیون
رتبه فساد مالی 0 2018 12 85 77 : 121 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 122 103 : 130 سالیانه
سرعت اینترنت 0 2017 03 1642 165 : 1642 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.40 2018 12 100 91.2 : 140 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 39 25 : 40 سالیانه امتیاز
شاخص رقابتی 0 2018 12 43.56 3.42 : 44.4 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 0 0 : 0.46 سالیانه
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.20 2018 12 101 88.7 : 103 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2019 03 93.74 0.8 : 177 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
موازنه تجاری -337.36 2019 03 -348 -680 : -8.3 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 0 2018 12 116 14 : 116 سالیانه
نرخ تورم -0.20 2018 12 -1 -3.8 : 15.2 ماهیانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 2018 09 6.6 -4.9 : 9.95 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ بهره 0 2019 05 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
نرخ تورم 0 2018 12 -0.2 -2.6 : 5 ماهیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 5.27 2018 09 5.08 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 2017 12 6.93 6.49 : 8.58 سالیانه ٪
نرخ بیکاری 2.10 2018 12 2.5 0.7 : 2.7 سالیانه ٪
واردات 0 2019 03 442 27.4 : 745 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بودجه دولت -4.70 -2.7 -2.7 -1.9 -2.7 -1.9 ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 22.10 23 24 24 23 24 ٪
پول 581.25 580 585 589 576 597
تولید ناخالص داخلی از معادن 15.00 15.98 15.9 15.9 15.95 16.9 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4323.80 4605 4583 4583 4596 4872 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 900.20 959 954 954 957 1014 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 2151.50 2178 2200 2200 2178 2200 USD
تولید ناخالص داخلی از ساخت 943.50 1005 1000 1000 1003 1063 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 896.30 928 912 912 928 912 USD
تورم مواد غذایی 1.10 2.5 2.5 2.5 2.5 3 ٪
تولید ناخالص داخلی از خدمات 1593.00 1697 1689 1689 1693 1795 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی 10.36 10.4 9.7 9.7 10.4 9.7 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 314.00 334 333 333 334 354 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -11.00 -9 -8.5 -8.5 -9 -8.5 ٪
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 99.40 101 101 101 123 103
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.20 103 102 102 101 104 نقاط شاخص
موازنه تجاری -337.36 -316 -271 -320 -249 -335 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ تورم -0.20 1.53 1.2 1.2 1.1 1.61 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 7.10 6.5 6 6.3 6.3 6.6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ بهره بین بانکی 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 5.27 ٪
نرخ بهره سپرده 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 6.49 ٪
نرخ بیکاری 2.10 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1 ٪