کالایاب
بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو
بورکینافاسو
بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. پایتخت آن اوآگادوگو است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود.

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
CPI مسکن آب و برق 0 2019 04 98.4 90.49 : 125 ماهیانه
آسانی کسب و کار 0 2018 12 148 142 : 155 سالیانه
آدرس های IP 0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه IP
استفاده از ظرفیت 0 2019 03 31.7 29.4 : 90.5 سه ماهه ٪
ارزیابی اعتبار 0 : ماهیانه
استخراج معدن 0 2018 09 26 -43 : 121 سه ماهه ٪
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40 2017 12 26.1 20.6 : 43.4 سالیانه ٪
بودجه دولت -4.90 2018 12 -5.5 -5.7 : 16.7 سالیانه ٪
بدهی خارجی 0 2017 12 2833 570 : 3188 سالیانه EUR - میلیون
پول 581.25 2019 07 579 411 : 792 روزانه
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946.00 2017 12 985 306 : 987 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 894.90 2017 12 826 234 : 895 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 183.40 2017 12 155 6.5 : 183 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.80 2017 12 664 239 : 689 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1755.59 2018 12 1696 844 : 1756 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 796.80 2017 12 743 111 : 797 سالیانه XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4928.90 2017 12 4636 1855 : 4929 سالیانه XOF - میلیارد
تغییرات سالیانه خرده فروشی 0 2019 03 -4.3 -17.2 : 73.1 سه ماهه ٪
تغییرات موجودی انبار 0 2017 12 -2.6 -29.4 : 46.8 سالیانه XOF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2098.90 2017 12 1656 244 : 2099 سالیانه XOF - میلیارد
تورم مواد غذایی -5.00 2019 05 -5.3 -7.28 : 9.75 ماهیانه ٪
تولید صنعتی 0 2019 03 -0.2 -22.2 : 71.2 سه ماهه ٪
تولید ناخالص داخلی 14.44 2018 12 12.32 0.33 : 14.44 سالیانه USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118.50 2017 12 1000 211 : 1118 سالیانه XOF - میلیارد
جمعیت 0 2017 12 18.6 4.83 : 19.2 سالیانه میلیون
حساب جاری 0 2017 12 -572 -665 : -46.93 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 2017 12 -6.8 -13.2 : 0.5 سالیانه ٪
رتبه فساد مالی 0 2018 12 74 65 : 105 سالیانه
رتبه رقابتی 0 2018 12 135 112 : 140 سالیانه
رابطه مبادله 0 2018 03 281 66.9 : 387 سه ماهه نقاط شاخص
سرعت اینترنت 0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه KBps
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 0 2019 04 99.4 94.59 : 115 ماهیانه
شاخص فساد مالی 0 2018 12 42 29 : 42 سالیانه امتیاز
شاخص تروریسم 0 2017 12 4.52 0 : 4.81 سالیانه
شاخص رقابتی 0 2018 12 3.2 3.19 : 43.9 سالیانه امتیاز
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 2019 05 103 93.49 : 108 ماهیانه نقاط شاخص
صادرات 0 2018 09 438 1.9 : 602 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
موازنه تجاری -263.60 2018 09 -132 -276 : 48.2 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
مخارج نظامی 0 2018 12 191 5 : 291 سالیانه
نرخ بهره 0 2019 05 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 2018 09 6.4 -2.3 : 25.7 سه ماهه ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 2018 12 18 18 : 18 سالیانه ٪
نرخ تورم -2.40 2019 05 -2.5 -3.6 : 15.1 ماهیانه ٪
نرخ تورم 0 2019 05 0.5 -2.7 : 2.8 ماهیانه ٪
نرخ بیکاری 6.30 2017 12 6.4 0.9 : 6.5 سالیانه ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.38 2018 12 6 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪
نرخ بهره سپرده 6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪
واردات 0 2018 09 571 14.2 : 607 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد
هزینه های دولت 799.40 2017 12 1015 286 : 1015 سالیانه XOF - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 2922.70 2017 12 2800 776 : 2923 سالیانه XOF - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 24.40 34 36 36 34 36 ٪
بودجه دولت -4.90 -3.4 -3 -3 -3.4 -3 ٪
پول 581.25 580 585 589 576 597
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 946.00 1005 1001 1001 1004 1060 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 894.90 950 947 947 949 1003 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 183.40 195 194 194 195 205 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.80 732 750 750 732 750 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1755.59 1810 1855 1855 1810 1855 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 796.80 846 843 843 845 893 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4928.90 5234 5215 5215 5230 5522 XOF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2098.90 2229 2221 2221 2227 2352 XOF - میلیارد
تورم مواد غذایی -5.00 3 2.7 2.6 -2 3.3 ٪
تولید ناخالص داخلی 14.44 13.8 15 15 13.8 15 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1118.50 1188 1183 1183 1187 1253 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.60 -8 -7 -7 -8 -7 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103.30 107 104 104 110 109 نقاط شاخص
موازنه تجاری -263.60 -69.81 -69.81 -69.81 -182 -77.48 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.00 6.2 5.8 5.6 6.1 6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم -2.40 2 1.6 1.8 -1.4 2 ٪
نرخ بیکاری 6.30 5.5 5.5 5.5 6 5.5 ٪
نرخ بهره بین بانکی 4.38 4.44 4.44 4.38 4.44 4.44 ٪
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 ٪
هزینه های دولت 799.40 849 846 846 848 896 XOF - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 2922.70 3104 3092 3092 3101 3275 XOF - میلیارد