شبکه اطلاع رسانی طـــــــــــلا، ســکـــــــــــه و ارز
بورکینافاسو بورکینافاسو
بورکینافاسو

بورکینافاسو

بورکینافاسو کشوری محصور در خشکی در غرب آفریقا است. پایتخت آن اوآگادوگو است. نام قدیم این کشور ولتای علیا بود.

شاخص‌های اقتصادی بورکینافاسو + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی

  • پیش بینی شاخص های اقتصادی

شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری

CPI مسکن آب و برق

0 2019 09 98.2 90.49 : 125 ماهیانه

آسانی کسب و کار

0 2019 12 151 142 : 155 سالیانه

آدرس های IP

0 2017 03 15855 3017 : 16229 سه ماهه IP

استفاده از ظرفیت

0 2019 06 72.1 29.4 : 100 سه ماهه ٪

ارزیابی اعتبار

0 : ماهیانه

استخراج معدن

0 2018 12 59.9 -43 : 121 سه ماهه ٪

بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی

23.60 2018 12 24.9 20.6 : 43.4 سالیانه ٪

بودجه دولت

-4.90 2018 12 -5.5 -5.7 : 16.7 سالیانه ٪

بدهی خارجی

0 2017 12 2833 570 : 3188 سالیانه EUR - میلیون

پول

589.64 2019 11 590 415 : 632 روزانه

تولید ناخالص داخلی از کشاورزی

1093.90 2017 12 1086 306 : 1094 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از ساخت

747.30 2017 12 697 234 : 747 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از معادن

243.60 2017 12 201 6.5 : 244 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی سرانه

709.80 2018 12 686 239 : 710 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی سرانه PPP

1755.59 2018 12 1696 844 : 1756 سالیانه USD

تولید ناخالص داخلی از خدمات

863.40 2017 12 800 111 : 863 سالیانه XOF - میلیارد

تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت

4948.90 2017 12 4636 1855 : 4949 سالیانه XOF - میلیارد

تغییرات سالیانه خرده فروشی

0 2019 06 1.2 -17.2 : 73.1 سه ماهه ٪

تغییرات موجودی انبار

0 2017 12 -31 -31 : 46.8 سالیانه XOF - میلیارد

تشکیل سرمایه ثابت ناخالص

2098.90 2017 12 1656 244 : 2099 سالیانه XOF - میلیارد

تورم مواد غذایی

-9.80 2019 09 -8.3 -9.8 : 9.75 ماهیانه ٪

تولید صنعتی

0 2019 06 -5.7 -22.2 : 71.2 سه ماهه ٪

تولید ناخالص داخلی

14.44 2018 12 12.32 0.33 : 14.44 سالیانه USD - میلیارد

تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی

1067.60 2017 12 978 211 : 1068 سالیانه XOF - میلیارد

جمعیت

0 2018 12 19.19 4.83 : 19.75 سالیانه میلیون

حساب جاری

0 2017 12 -462 -665 : -46.93 سالیانه CFA - فرانک - میلیارد

حساب جاری به تولید ناخالص داخلی

-7.20 2018 12 -7.6 -13.2 : 0.5 سالیانه ٪

رتبه فساد مالی

0 2018 12 74 65 : 105 سالیانه

رتبه رقابتی

0 2019 12 124 112 : 140 سالیانه

رابطه مبادله

0 2018 12 303 66.9 : 387 سه ماهه نقاط شاخص

سرعت اینترنت

0 2017 03 1133 221 : 1133 سه ماهه KBps

شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل

0 2019 09 99.3 94.59 : 115 ماهیانه

شاخص فساد مالی

0 2018 12 42 29 : 42 سالیانه امتیاز

شاخص تروریسم

0 2017 12 4.52 0 : 4.81 سالیانه

شاخص رقابتی

0 2019 12 43.9 3.19 : 43.9 سالیانه امتیاز

صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده

101.50 2019 09 102 93.49 : 108 ماهیانه نقاط شاخص

صادرات

0 2018 12 315 1.9 : 602 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

موازنه تجاری

-222.40 2018 12 -265 -276 : 58.2 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

مخارج نظامی

0 2018 12 191 5 : 291 سالیانه

نرخ بهره

4.50 2019 09 4.5 3.5 : 4.5 روزانه ٪

نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه

6.10 2019 06 6 -2.3 : 25.7 سه ماهه ٪

نرخ مالیات بر فروش

18.00 2019 12 18 18 : 18 سالیانه ٪

نرخ تورم

-5.40 2019 09 -4.9 -5.4 : 15.1 ماهیانه ٪

نرخ تورم

0 2019 09 -1.5 -2.7 : 2.8 ماهیانه ٪

نرخ بیکاری

6.10 2018 12 6 2.4 : 6.7 سالیانه ٪

نرخ بهره بین بانکی

5.73 2019 08 5.95 3.75 : 7.35 ماهیانه ٪

نرخ بهره سپرده

6.50 2017 12 6.9 6.5 : 8.6 سالیانه ٪

واردات

0 2018 12 580 14.2 : 665 سه ماهه CFA - فرانک - میلیارد

هزینه های دولت

799.40 2017 12 1015 286 : 1015 سالیانه XOF - میلیارد

هزینه های مصرف کننده

2922.70 2017 12 2800 776 : 2923 سالیانه XOF - میلیارد
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 23.60 22.4 22.4 22.4 23.2 22.4 ٪
بودجه دولت -4.90 -3 -3 -3 -3.4 -3 ٪
پول 589.64 595 599 604 590 613
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 1093.90 1001 1157 1155 1005 1060 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از ساخت 747.30 947 791 789 950 1003 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از معادن 243.60 194 258 257 195 205 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی سرانه 709.80 750 750 750 732 750 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 1755.59 1855 1855 1855 1810 1855 USD
تولید ناخالص داخلی از خدمات 863.40 843 913 912 846 893 XOF - میلیارد
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 4948.90 5215 5236 5226 5234 5522 XOF - میلیارد
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 2098.90 2221 2221 2216 2229 2352 XOF - میلیارد
تورم مواد غذایی -9.80 -7.7 -6 -5.4 -8.5 2 ٪
تولید ناخالص داخلی 14.44 15 15 15 13.8 15 USD - میلیارد
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 1067.60 1183 1130 1127 1188 1253 XOF - میلیارد
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -7.20 -7 -7 -7 -7.1 -7 ٪
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 101.50 104 98.51 99.7 107 109 نقاط شاخص
موازنه تجاری -222.40 -69.81 -69.81 -69.81 -69.81 -77.48 CFA - فرانک - میلیارد
نرخ بهره 4.50 4.25 4 4 4.25 4 ٪
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 6.10 5.8 5.6 5.6 6.1 6 ٪
نرخ مالیات بر فروش 18.00 18 18 18 18 18 ٪
نرخ تورم -5.40 -3.7 -3.2 1.8 -5 2 ٪
نرخ بیکاری 6.10 5.5 5.5 5.5 6 5.5 ٪
نرخ بهره بین بانکی 5.73 4.44 5.7 5.45 4.44 4.44 ٪
نرخ بهره سپرده 6.50 6.5 6.25 6 6.5 6.5 ٪
هزینه های دولت 799.40 846 846 844 849 896 XOF - میلیارد
هزینه های مصرف کننده 2922.70 3092 3092 3086 3104 3275 XOF - میلیارد