ارمنستان
ارمنستان
ارمنستان (به ارمنی: Հայաստան، تلفظ: هایاستان) با نام رسمی جمهوری ارمنستان (Հայաստանի Հանրապետություն، هایاستانی هانراپِتوتیون) کشوری در قفقاز جنوبی به پایتختی ایروان که از شمال با گرجستان، از شرق با جمهوری آذربایجان، از غرب با ترکیه و از جنوب با ایران و نخجوان هم‌مرز است.
دلار / درام ارمنستان
509.03
قیمت روز
26 (5.44%)
تغییر روزانه
۷ خرداد ۱۳۹۷
ساعت 04:33:08
430 (89.41%)
تغییر ۳ ماهه
433 (89.49%)
تغییر ۶ ماهه
504 (90.82%)
نوسان سالیانه

بازارهای ارزی ارمنستان

شاخص ارزش قبلی کمترین بیشترین تغییر درصد تغییر زمان نمودار
RUB/AMD Ask 8.1492 8.1529 8.1492 8.1893 0.40 5.13% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۱۳:۵۲
دلار / درام ارمنستان 509.03 - 509.03 509.03 26.27 5.44% ۱۳۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۴:۳۳
EUR/AMD Ask 594.98 - 594.98 594.98 59.31 11.07% ۱۳۹۷/۰۳/۰۵ ساعت ۱۲:۵۹

شاخص‌های اقتصادی ارمنستان + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq2/18q3/18q4/18q1/19واحدسیکل
2018 04 98.898.389.7109قیمت تولید105104105102نقاط شاخصماهیانه
2018 04 16350417630699553250029دستمزد196000194000260000200000AMD/Monthماهیانه
2018 04 -180.1-193-365-33.98موازنه تجاری-159-162-163-163USD - میلیونماهیانه
2018 04 360.239978.72483واردات357359359359USD - میلیونماهیانه
2018 04 180.120634.21232صادرات198197197197USD - میلیونماهیانه
2018 04 3.26.9-14.222.4تغییرات سالیانه خرده فروشی5.234.434.84.32%ماهیانه
2018 04 19.223.2-32.225.1میزان ساخت و ساز10.385.50.92.05%ماهیانه
2018 04 7.311-7.717.2شاخص اقتصادی مقدم8.258.94.28.95%ماهیانه
2018 04 -3.78.2-20.931.7تولید صنعتی9.128.559.29.27%ماهیانه
2018 04 3.72.8-7.712.5تغییر قیمت تولید کننده4.84.443.77%ماهیانه
2018 03 5748.8588129486593تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهیAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 39324427002452142966تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومیAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 15524.823939529627175تولید ناخالص داخلی از خدماتAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 46817.7917473125991747تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومیAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 40150.5468872004353326تولید ناخالص داخلی از معادنAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 128874.315563281803155632تولید ناخالص داخلی از ساختAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 4328416586838977196214تولید ناخالص داخلی از ساخت و سازAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 53672.428251650030468358تولید ناخالص داخلی از کشاورزیAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 1112169.3179384084131793840تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابتAMD - میلیونسه ماهه
2018 03 100.110099.44101قیمت مصرف کننده اصلی107108104105نقاط شاخصماهیانه
2018 05 66610.5نرخ بهره5.755.755.755.75%روزانه
2018 03 13884581357130136411388458عرضه پول M21503861156454116192091668765AMD - میلیونماهیانه
2018 03 76546174402312820765461عرضه پول M1772583780516784835787095AMD - میلیونماهیانه
2018 03 994874976846275711049099عرضه پول M0947376949242949082948232AMD - میلیونماهیانه
2018 04 2030.0522343742424ذخایر ارزی2155214021272122USD - میلیونماهیانه
2018 04 1.54.7-7.797.9تورم مواد غذایی2.222.12.39%ماهیانه
2017 12 1256282.411571422024091256282هزینه های مصرف کننده99152611785491304021848574AMD - میلیونسه ماهه
2017 12 261802.220975215856261802هزینه های دولت193540213632271751148627AMD - میلیونسه ماهه
2017 12 43648826996695230453362تشکیل سرمایه ثابت ناخالصAMD - میلیونسه ماهه
2017 12 11.24.6-19.719.1نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه3.43.73.83.5%سه ماهه
2017 12 1816.56.320.7نرخ بیکاری17.817.616.316%سه ماهه
2017 12 9.0111.64.963.18نرخ بهره سپرده12.9810.618.247%سالیانه
2018 03 548642.1153971137915548642تسهیلات اعتباری خریدار578154597636611810622164AMD - میلیونماهیانه
2018 03 97.193.962.4140رابطه مبادله101100100100نقاط شاخصماهیانه
2018 03 102.910485.5124قیمت واردات100101100101نقاط شاخصماهیانه
2018 03 99.997.873146قیمت صادرات101101101101نقاط شاخصماهیانه
2018 02 149967153281102644206380دستمزد در تولید167000190000210000204000AMD / ماهانهماهیانه
2018 03 68.469.255.6128افراد بیکار68.0667.7867.6667.62هزارماهیانه
2018 03 8749023911365افراد شاغل824827828827هزارماهیانه
2018 04 -0.30.1-5.5438نرخ تورم (ماهانه)0.230.430.280.3%ماهیانه
2018 04 2.43.7-5.5222887نرخ تورم3.94.14.14.5%ماهیانه
2018 04 1291290.03130صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده130126131135نقاط شاخصماهیانه
2015 12 -4.142.94-10.2825.29درجه حرارتcelsiusماهیانه
2015 12 24.2121.950.32149بارشmmماهیانه
2018 12 0008نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان%سالیانه
2018 12 00015نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت%سالیانه
2018 12 00023نرخ تامین اجتماعی%سالیانه
2018 12 20202020نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
2018 12 36362036نرخ مالیات درآمد شخصی%سالیانه
2018 12 20202020نرخ مالیات شرکت%سالیانه
2017 12 362297.331581454380362297درآمدهای دولت336841330878333149332284AMD - میلیاردسه ماهه
2015 12 42.2337.5113.5646.19بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی%سالیانه
2017 12 3271.630114913272بدهی های دولتAMD - میلیاردسه ماهه
2017 12 -176100.1-54727-17610028458ارزش بودجه دولت-84661-84014-83325-83709AMD - میلیاردسه ماهه
2016 12 -5.6-4.8-7.5-0.7بودجه دولت-4.33-4.24-4.14-3.81%سالیانه
2017 12 538397.437054158587538397هزینه های مالی421502414893416288415994AMD - میلیونسه ماهه
2016 12 8174.4818018458180تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
2016 12 3924.939288863928تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
2016 12 10.5510.531.211.66تولید ناخالص داخلیUSD - میلیاردسالیانه
2018 02 -12.99.8-2591استخراج معدن12.0518.1116.3113.97%ماهیانه
2018 02 11.127.8-14.229.4تولید صنعتی8.067.927.977.98%ماهیانه
2017 03 2973032426164787371675آدرس های IP248158239163235107235100IPسه ماهه
2017 03 5182.6657392965739سرعت اینترنت4784481047964803KBpsسه ماهه
2018 03 17.50.4-33.832.1تولیدات صنعتی (ماهانه)1.11.041.021.02%ماهیانه
2017 12 47383861آسانی کسب و کارسالیانه
2017 12 10711376129رتبه فساد مالیسالیانه
2017 12 35332537شاخص فساد مالیامتیازسالیانه
2018 12 73797398رتبه رقابتیسالیانه
2018 12 4.194.073.714.19شاخص رقابتیامتیازسالیانه
2017 12 52613.624845-1688952614تغییرات موجودی انبار1542112722877210254AMD - میلیونسه ماهه
2017 12 6299783054511164663ورود توریستهزارسه ماهه
2016 12 2.370.2902.37شاخص تروریسمسالیانه
2017 12 499.841998.05743حواله364430476282USD - میلیونسه ماهه
2017 12 97.850.9-67.53426سرمایه گذاری مستقیم خارجی35.9535.9535.9535.95USD - میلیونسه ماهه
2017 12 10528.679903115610529بدهی خارجیUSD - میلیونسه ماهه
2016 12 -2.9-2.7-22-2.2حساب جاری به تولید ناخالص داخلی-2.8-2.8-2.7-3%سالیانه
2017 12 -338.313.68-51174.31حساب جاری-41.46-101-301-178USD - میلیونسه ماهه
2017 12 -470.169-70693.8گردش سرمایهUSD - میلیونسه ماهه
2018 02 5.65.3-1.67.6اندازه اصل تورم6.837.126.384.84%ماهیانه
2018 12 63636363سن بازنشستگی زنانسالیانه
2018 12 63636363سن بازنشستگی مردانسالیانه
2017 12 2.982.991.873.63جمعیتمیلیونسالیانه
2017 07 55000550003500055000حداقل دستمزدAMD / سالسالیانه
2017 12 60.963.458.965.9نرخ مشارکت نیروی کار61.5161.5261.5261.52%سه ماهه