کالایاب
آنتیگوا و باربودا آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

شاخص‌های اقتصادی آنتیگوا و باربودا + پیش بینی

  • شاخص های اقتصادی
  • پیش بینی شاخص های اقتصادی
شاخص اقتصادی آخرین زمان قبلی دامنه نوسان تناوب واحد اندازه گیری
آدرس های IP 0 2017 03 14608 9015 : 17793 سه ماهه IP
آسانی کسب و کار 0 2018 12 107 44 : 113 سالیانه
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 2018 12 22856 17473 : 26545 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 2018 12 14483 5193 : 16821 سالیانه USD
تولید ناخالص داخلی 1.62 2018 12 1.51 0.08 : 1.62 سالیانه USD - میلیارد
سرعت اینترنت 0 2017 03 2330 1094 : 2739 سه ماهه KBps
نرخ مالیات بر فروش 15.00 2019 12 15 15 : 15 سالیانه ٪
نرخ بهره سپرده 1.76 2017 12 1.93 1.76 : 12 سالیانه ٪
شاخص فعلی ۳ ماهه دوم - 2019 ۳ ماهه سوم - 2019 ۳ ماهه چهارم - 2019 ۳ ماهه اول - 2020 2020 واحد اندازه گیری
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 23768.50 24300 25000 25000 24300 25000 USD
تولید ناخالص داخلی سرانه 15061.59 15500 16000 16000 15500 16000 USD
تولید ناخالص داخلی 1.62 1.6 1.7 1.7 1.6 1.7 USD - میلیارد
نرخ مالیات بر فروش 15.00 15 15 15 15 15 ٪
نرخ بهره سپرده 1.76 1.36 1.15 1.15 1.36 1.15 ٪