آنتیگوا و باربودا آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا
آنتیگوا و باربودا
از انتقال یک صفحه: این یک تغییرمسیر است از صفحه‌ای که منتقل شده‌است (تغییرنام داشته‌است). این صفحه به‌عنوان تغییرمسیری به‌منظور جلوگیری از شکستن پیوندها، هم داخلی و هم خارجی، که ممکن است به نام صفحه‌ای قدیمی باشد نگه داشته شده‌است.

شاخص‌های اقتصادی آنتیگوا و باربودا + پیش بینی

زمانفعلیقبلیکمترینبیشترینشاخصq4/18q1/19q2/19q3/19واحدسیکل
25.9626.2923.1629.33درجه حرارتcelsiusماهیانه
162.5230437.25662بارشmmماهیانه
15151515نرخ مالیات بر فروش%سالیانه
21490.9210131638124408تولید ناخالص داخلی سرانه PPPUSDسالیانه
13618.413316443015467تولید ناخالص داخلی سرانهUSDسالیانه
1.531.460.081.53تولید ناخالص داخلی1.61.61.6USD - میلیاردسالیانه
1465314608901517793آدرس های IP135911350313465IPسه ماهه
2739.3233010942739سرعت اینترنت312131203099KBpsسه ماهه
11210744113آسانی کسب و کارسالیانه
1.761.931.7612نرخ بهره سپرده1.361.361.36%سالیانه