کالایاب

نمودار تغییر متقارن ارزها

این ابزار برای نمایش تغییرات حاصل شده در ارزش شاخص های اصلی ارزی در بازارهای جهانی، در بازه های زمانی مختلف به کار می رود